Disclaimer

Contact

Treft u fouten aan in de gegevens op de website? Heeft u extra informatie rondom de Joodse inwoners van Winterswijk en hun geschiedenis? Neem dan alstublieft contact op via één of meer van de onderstaande mogelijkheden:

E-mail: info@werkgroeplvdo.com

Telefoon: (+31) 0543 - 512497

Postadres: Werkgroep 'Leren van de oorlog', p.a. Bargerslat 31, 7103 DT Winterswijk.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Deze website is een activiteit van de Werkgroep 'Leren van de oorlog'  - zie ook website www.werkgroeplvdo.com

Copyright: Henk Vis. Alle rechten voorbehouden.Niets van deze website mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Bank: NL77 ASNB  091.59.98.033 t.n.v. H. Vis, Winterswijk. O.v.v. LVDO